Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

GDPR

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006

1. Název

Základní umělecká škola Chabařovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena zřizovatelem městem Chabařovice a při své činnosti se řídí zřizovací listinou

- organizační struktura viz. příloha 1

3. Kontaktní spojení

3.1 Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvy

ZUŠ Chabařovice, okres Ústí nad Labem, Husovo nám. 17, Chabařovice, 403 17

3.2 Úřední hodiny

pracovní dny 8:00 14:00 hodin

3.3 Telefonní čísla

Ekonomka: 475 205 281

ředitel: 475 205 280

3.4 Adresa internetové stránky

www.zuschabarovice.cz

3.5 Adresa e-podatelny

podatelna@zuschabarovice.cz

3.6 Další elektronické adresy

reditel@zuschabarovice.cz

zastupce@zuschabarovice.cz

4. Bankovní spojení

Česká spořitelna : 0882314369/0800

Bankovní účet slouží pro úplatu za vzdělání a dále také pro příjem plateb za doplňkovou činnost.

V ojedinělých případech u jednorázových akcí je možná úhrada v hotovosti proti příjmovému pokladnímu dokladu.

5. IČ

44557485

6. Dokumenty

6.1 Seznam hlavních dokumentů

- školní řád viz. příloha 2

6.2 Rozpočet

Aktuální rozpočet a rozpočty z let minulých jsou k dispozici na vyžádání na ekonomickém oddělení ZUŠ Chabařovice

7. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění, platí pouze pro žádosti podané písemně.

8. Příjem žádostí a dalších podání

Kancelář ZUŠ

podatelna@zuschabarovice.cz

9. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli ZUŠ) zřizovateli ZUŠ město Chabařovice a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

10. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

- Žádost o poskytnutí informací, viz. příloha 3

- Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, viz. příloha 4

11. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

12. Předpisy

12.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 48/2005 sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

12.2 Vydané právní předpisy

nejsou

13. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto (ceny uvedeny za jednotku):

- Sazebník za poskytnutí, viz. příloha 5

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě, jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

14. Licenční smlouvy

14.1 Vzory licenčních smluv

nejsou

14.2 Výhradní licence

nejsou

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz. příloha 6

16. Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

Viz. příloha 7

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.